O nás

sme nezávislé, samostatné, odborovo-profesijné združenie základných odborových organizácií (ďalej iba ZO). Vo svojich radoch združuje predovšetkým zamestnancov v slovenskom školstve a vede. Poslaním Zväzu je ochrana, obhajoba a presadzovanie oprávnených záujmov a požiadaviek svojich členov pomocou zákonných nástrojov a kolektívneho vyjednávania. Zameriava sa na oblasti: pracovnoprávnu; mzdovú; sociálnu; bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), ako aj oblasť profesijnú. Je členom Konfederácie odborových zväzov (KOZ SR); Education International (EI); European Trade Union Commitee in Education (ETUCE); spolupracuje s partnerskými Zväzmi a regiónmi doma i v zahraničí.