Organizačná štruktúra ZDRUŽENIA STREDNÉHO ŠKOLSTVA

Združenie je vytvorené tromi samostatnými Radami, s právnou subjektivitou:

 • Rada ZO OZ PŠaV, Združenie SŠ pre kraje BA, TT, NR so sídlom v Bratislave
 • Rada ZO OZ PŠaV, Združenie SŠ pre kraje BB, TN, ZA so sídlom v Banskej Bystrici
 • Rada ZO OZ PŠaV stredných škôl a zariadení východoslovenského regiónu

Radu ZO OZ PŠaV, Združenie SŠ pre kraje BA, TT, NR so sídlom v Bratislave navonok reprezentuje štatutár – predseda: Ing. Ivan Šóš, PhD., ktorý bol zvoleným zástupcom prostredníctvom najvyššieho orgánu Rady – Konferenciou Rady na päťročné obdobie dňa 7. októbra 2021.

Špecialistka Združenia a Rady poskytuje Rade aj ekonomické zázemie a je ňou zamestnankyňa Zväzu na trvalý pracovný pomer – Ing. Božena Baďanská.

Výbor Rady tvorí jedenásťčlenný výkonný orgán Rady. Je zložený z predsedu Rady, z čestných funkcií podpredsedov a členov – predsedov profesijných sekcií vytvorených pri Rade. Je volený na päťročné obdobie na Konferencii Rady. Jeho aktuálne zloženie:


Bratislavský kraj

 • PaedDr. Eva Klikáčová Podpredsedníčka Rady pre BA kraj, sekcia CDR, RC a PRO
 • Ing. Daniela Roďomová sekcia nepedagogických zamestnancov
 • PaedDr. Božena Villinová sekcia špeciálnych škôl a školských zariadení
 • Mgr. Natália Šebíková sekcia ost. školských zariadení, CPPPaP, CVČ

Trnavský kraj

 • RNDr. Eva Huttová Podpr. Rady pre TT kraj, sekcia indiv. členov; riad. zam., RÚŠS
 • PhDr. Veronika Nagyová sekcia gymnázií, zástupca pre činnosť s mladými členmi
 • Ing. Tomáš Sitta sekcia SOŠ, zástupca pre činnosť s mladými členmi

Nitriansky kraj

 • Ing. Edita Sopková sekcia SOŠ
 • Bc. Janka Kaplánová sekcia RC, CDR
 • Ing. Ján Trnka sekcia SOŠ

Revíziou účtov sa zaoberá trojčlenná komisia vytvorená pri Rade, ktorej predsedá – Ing. Natália Pelešová a členmi sú – Mgr. Mária Malatinová a PaedDr. Štefan Halgaš.