Kolektívna zmluva vyššieho stupňa

je výsledok kolektívneho vyjednávania medzi KOZ, vládou SR a zamestnávateľmi (pre štátnu správu a pre verejnú správu), zabezpečuje zlepšenie podmienok pre zamestnancov na všetkých úrovniach. ZO si vo vlastných (podnikových) kolektívnych zmluvách môžu so zamestnávateľom dohodnúť zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok svojich členov aj nad rámec KZVS. Následnou odborovou činnosťou je kontrola dodržiavania uzatvorených KZ a plnenie záväzkov vyplývajúcich z nich.