Organizačná štruktúra ZVÄZU

Najvyšším orgánom Zväzu je ZJAZD, ktorý sa koná spravidla raz za päť rokov. Medzi rokovaniami zjazdu je najvyšším orgánom Zväzu RADA ZVÄZU. Jej členmi sú: predseda Zväzu, podpredsedovia Zväzu a členovia delegovaní Združeniami Zväzu. Výkonným a kolektívnym štatutárnym orgánom Zväzu je PREDSEDNÍCTVO ZVÄZU, v ktorom majú autonómne združenie rovnocenné – vyrovnané zastúpenie.

V rámci Zväzu pôsobia tri autonómne združenia – rovnocenné profesijno-odborové orgány, ktoré zabezpečujú realizáciu záujmov členov Zväzu vo vymedzených oblastiach:

  • Združenie základného školstva
  • Združenie stredného školstva
  • Združenie vysokých škôl a priamo-riadených organizácií MŠVVaŠ SR

Pre zabezpečenie chodu orgánov Zväzu, odbornú a metodickú činnosť, má Zväz zriadený Úrad Zväzu a platený aparát. Činnosť Zväzu je zabezpečovaná z odvodov časti členských príspevkov ZO Zväzu. Zväz má vo vlastníctve rekreačno-vzdelávacie zariadenie v Čingove v Slovenskom raji a tiež v Kežmarských Žľaboch, kde je možnosť individuálnych pobytov; v čase prázdnin organizovanej rekreácie s finančným príspevkom na poukazy.