Podprojekt projektu KOZ SR

V roku 2010 a 2011 sme sa zapojili podprojektom pod názvom Niektoré problémy vzdelávania v SR z pohľadu zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do projektu KOZ SR financovaného z ESF Vzdelávanie odborárov v SR.

Podprojekt sa organizoval prostredníctvom 8 (v roku 2010) a 4 (v roku 2011) vzdelávacích aktivít – konferencií, ktoré sa konali v krajských mestách. Desať z dvanástich konferencií v rokoch 2010 – 2011 bolo hradených z projektu KOZ SR a 2 konferencie v Bratislavskom kraji, zväz hradil z vlastných zdrojov. Cieľom konferencií bolo zoznámiť pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, predsedov základných organizácií s novou legislatívou, ktorá je prepojená s reformou školstva ako celku.

Prezentované legislatívne normy sú priamo späté so základnými právnymi normami, ako vtedy platným Zákonníkom práce, zákonom o verejnej službe a ďalšími. Prínosom konferencií bolo zvyšovanie právneho vedomia pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školstva cez KOZ SR v rámci grantu získaného KOZ SR z Operačného programu Zamestnanosť a Sociálna inklúzia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Počet frekventantov z OZ PŠaV1978 frekventantov
Počet prednášajúcich z OZ PŠaV9 prednášajúcich

Autori podprojektu: Ing. Ján Gašperan, PaedDr. Eva Klikáčová
Manažérka podprojektu: PaedDr. Eva Klikáčová