Európsky sociálny fond

V roku 2008 sme ukončili dvojročný projekt financovaný z ESF a štátneho rozpočtu SR realizovaný v Kežmarských Žľaboch pod názvom Pilotný projekt odbornej prípravy pedagogických zamestnancov regionálneho školstva, členov OZPŠaV na Slovensku na tvorbu projektov, poznávanie legislatívy, nácvik IKT zručností pre potreby otvorenej školy. Projekt bol realizovaný prostredníctvom troch modulov a zúčastnili sa na ňom funkcionári z troch regiónov Slovenska, východného, stredného a západného. Prínosom projektu okrem znalostí a zručností, ktoré frekventanti získali, bolo aj spojenie pedagogických zamestnancov od materských škôl po vysoké školy v rámci jednotlivých regiónov Slovenska. Zväzu sa podarilo vyškoliť 106 funkcionárov zväzu. Príjem vyplatený z garantu pre zväz:

Európsky sociálny fond  103 477,45 €  3 117 361,66 Sk

Autori projektu: Ing. Ján Gašperan, PaedDr. Eva Klikáčová Koordinátor projektového teamu a lektorského teamu: PaedDr. Eva Klikáčová