Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia na rok 2022

zdroj: www.minedu.sk

Podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, má povinnosť poskytovať zamestnancom, ktorých štátnozamestnanecký alebo pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu na základe predloženej písomnej žiadosti. 

O uhradenie príspevku na rekreáciu môžu požiadať zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktoré sú financované podľa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, t. j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy a spĺňajú tieto podmienky: 

  1. zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, 
  2. počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok, 
  3. pracovný pomer zamestnanca (a teda nie pomer na základe dohody mimo pracovného pomeru) musí trvať nepretržite najmenej 24 mesiacov, 
  4. zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok len u jedného zamestnávateľa, 
  5. príspevok na zamestnanca je v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za kalendárny rok a 
  6. suma príspevku u zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa znižuje v pomere zodpovedajúcemu kratšiemu pracovnému času. 

Za splnenie podmienok na poskytnutie oprávneného príspevku, ktoré musí splniť zamestnanec, zodpovedá príslušná škola, zriaďovateľ a regionálny úrad školskej správy. 

Žiadosti na uhradenie príspevku na rekreáciu predkladá škola zriaďovateľovi, zriaďovateľ regionálnemu úradu školskej správy a regionálny úrad školskej správy Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „Ministerstvo školstva“). 

Ministerstvo školstva požiadalo Ministerstvo financií SR o poskytnutie finančných prostriedkov na uhradenie príspevku na rekreáciu. V septembri 2022 si Ministerstvo školstva vyžiada predloženie požiadaviek zriaďovateľov na úhradu príspevku na rekreáciu prostredníctvom regionálneho úradu školskej správy. Následne po obdržaní finančných prostriedkov z Ministerstva financií SR zrealizuje Ministerstvo školstva rozpočtové opatrenie, prostredníctvom ktorého poskytne požadované finančné prostriedky na školy a štátne školské zariadenia. 

Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.