Analytické výstupy PKSD

zdroj: www.kozsr.sk

V rámci jednej z podaktivít Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu je cieľom vytvoriť 18 analytických výstupov. Táto aktivita je základný pilierom sociálneho dialógu a zameriava sa na posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov.

Cieľom je, aby materiály obsahovali návrhy na realizáciu opatrení, ktoré môžu účinne prispieť k realizácii politík v rôznych oblastiach. Materiály budú rovnako slúžiť sociálnym partnerom ako vysoko odborné podklady pri ich práci od najnižšej regionálnej úrovne sociálneho dialógu, cez národnú úroveň v rámci Hospodárskej a sociálnej rady, kolektívneho vyjednávania na najvyššej úrovni, v rámci odvetví či na medzinárodnej úrovni v rámci členstva sociálnych partnerov v európskych štruktúrach. Výstupy z aktivity môžu slúžiť napr. ako návrhy opatrení, zákonov resp. ich novelizácii, skvalitnenia postavenia zamestnancov a zamestnávateľov resp. ako základ pre expertnú diskusiu v rámci tripartitného sociálneho dialógu s cieľom nájsť vhodné riešenie problematickej oblasti.

Aktivita prispeje k hlavnému cieľu – profesionalizácii sociálneho dialógu – a to využitím kvalitnejšej odbornej pripravenosti sociálnych partnerov v oblasti aktivít sociálneho dialógu na základe spracovaných vysoko odborných analytických materiálov.

P.č.Analytický výstupAutorský kolektívStiahnuť analytický výstupPočet stiahnutíČlánokWebinár
1.EXTENZIA KOLEKTÍVNYCH ZMLÚV VYŠŠIEHO STUPŇA – PRINCÍP, REALIZÁCIA, DOPADYJUDr. Monika Benedeková, Mgr. Michal Drobný, Mgr. Martina Bartovicová, JUDr. Mária Kasanová, Mgr. Ivana Stolárová, Ing. Mgr. Jozef KrabáčTU180xTUTU
2.HOSPODÁRSKE A SOCIÁLNE DOPADY PRIEMYSLU 4.0Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. , Mikuláš Luptáčik, doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., Ing. Patrik Jankovič, PhD., Ing. Erika Majzlíková, PhD., Ing. Monika Martišková, Ing. Katarína Ondrejičková, Ing. Viktória Švardová, Ing. Matej VitálošTU169xTUTU
3.PRACOVNÝ PROCES A PSYCHICKÁ INTEGRITA ČLOVEKA./ PSYCHOLOGICKÉ RIZIKÁ NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKY A ICH VPLYV NA OSOBNOSTNÉ LIMITY ZAMESTNANCOV.PhDr. Agnesa Číková, PhDr. Renáta Jamnická, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Mgr. Nina LetkováTU281xTUTU
4.ANALÝZA PRODUKTIVITY PRÁCE, SPÔSOBOV JEJ VÝPOČTU NA NÁRODNEJ ÚROVNI, POROVNANIE S KRAJINAMI EÚ V NADVÄZNOSTI NA MZDOVÚ ÚROVEŇ (MINIMÁLNU MZDU A PRIEMERNÚ MZDU) KRAJINY.Ing. Ján Košta, CSc., Ing. Gabriela Dováľová, PhD., Ing. Boris Hošoff, PhD., Ing. Martin Hudcovský, PhD., Ing. Karol Morvay, Ing. Jaroslav VokounTU345xTU
5.ANALÝZA SÚLADU SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY V OBLASTI BOZP S POŽIADAVKAMI, KTORÉ VYPLÝVAJÚ PRE SR V SÚVISLOSTI S JEJ ČLENSTVOM V EU, T.J. S POŽIADAVKAMI DOHOVOROV MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE A SMERNICAMI EHS.Mgr. Peter Rampašek, Ing. Laurencia Jančurová, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Ing. Jozef Kováčik, Ing. Michal Kukolík, Ing. Tímea Szabóová, Ing. Alexander TažíkTU193xTU
6.REGIONÁLNY SOCIÁLNY DIALÓGProf. PhDr. Monika Čambáliková, CSc., PhDr. Monika Uhlerová, PhD.TU88xTU
7.ZAMESTNANOSŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE. IDENTIFIKÁCIA POTRIEB, ŠTRUKTÚRY A ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV V ŠTÁTNEJ A VEREJNEJ SPRÁVE A ICH VPLYV NA TRH PRÁCE. SPÔSOBY ODMEŇOVANIA V ŠTÁTNEJ SPRÁVE, SÚČASNÝ STAV – ŠTRUKTÚRA A ICH VPLYV NA TRH PRÁCE.Ing. Michal Feik, Mgr. Zuzana Čižmáriková, Phd. MPH, JUDr. Jozef Gabík, PhD., Ing. Tatjana Koperová, Ing. Daniela PochybováTU62x
8.SITUAČNÁ ANALÝZA NELEGÁLNEJ PRÁCE NA SLOVENSKU. FORMY NELEGÁLNEJ PRÁCE, ICH VÝSKYT A NÁVRH OPATRENÍ PRE ICH POTLÁČANIEIng. Ivan Majer, PhD, Ing. Laurencia Jančurová, Ing. Michal Kukolík, Ing. Michaela Masláková, MBA, Ing. Jana Mochňacká, Mgr. Miroslava MošonováTU20x
9.BARIÉRY ČLENSTVA V ODBOROCH 1: ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU ČLENSKEJ ZÁKLADNE ODBOROVÝCH ZVÄZOV ZDRUŽENÝCH V KOZ SR A PRÍČINY ÚBYTKU ČLENSTVAPavol Adámek, Monika Benedeková, Ján Šlauka,
Adam Šumichrast, Ingrid Vrkočová,
TU170x
10.PRÍSTUPY ZABEZPEČOVANIA ŽIVOTNÉHO MINIMA OBYVATEĽOV VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EÚ A SR. VZŤAH ŽIVOTNÉHO MINIMA K MINIMÁLNEJ MZDE A PRIEMERNEJ MZDERastislav Bednárik, Vladimír Bačišin, Gabriela Dováľová, Boris Hošoff, Ján Košta, Brian KönigTU19x
11.REALIZÁCIA POLITÍK V OBLASTI ZAMESTNANOSTI Z POHĽADU SOCIÁLNYCH PARTNEROV, ZAVEDENIE SYSTÉMU HODNOTENIA KVALITY VEREJNÝCH SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI, HODNOTENIE DOPADOV AKTÍVNYCH OPATRENÍ TRHU PRÁCEMgr. Miroslav Štefánik, PhD., Ing. Marta Hašková, Mgr. Lukáš Lafférs, PhD., Mgr. Michaela Mudroňová, Mgr. Zuzana Polačková, PhD.TU17x
12.VYUŽÍVANIE FLEXIBILNÝCH FORIEM ZAMESTNÁVANIA A ICH DOPADY NA EKONOMIKU, ROZSAH NEŠTANDARDNÝCH FORIEM PRÁCE A SOCIÁLNY STATUS ZAMESTNANCA – AKTÍVNE STARNUTIE OBYVATEĽSTVARNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Mgr. Michal Drobný, JUDr. Jozef Greguš, PhD., LL.M., prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD., Ing. Erika Ľapinová, PhD., Ing. Mgr. Jana Urdziková, PhD.TU16x
13.VPLYV ODBOROV NA POLITIKU TRHU PRÁCE, ANALÝZA INŠTITUCIONÁLNYCH FAKTOROV A NÁKLADOVOSTI NEZAMESTNANOSTI, KTORÉ DETERMINUJÚ VÝVOJ NEZAMESTNANOSTIIng. Ivan Lichner, PhD., doc. Ing. Tomáš Domonkos, PhD., Ing. Martin Hudcovský, PhD., Ing. Miroslava Jánošová, PhD., Ing. Ľubomír Kadlečík, Ing. Viktor MrázTU1x
14.METÓDY STANOVOVANIA MNOŽSTVA A TEMPA PRÁCE V SRPhDr. Mojmír Kališ, PhD., Mgr. Dagmar Dubravčíková, Ing. Vladimír Hoždora, Mgr. Eva Klimová, Mgr. Nina LetkováTU1x

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk