4. Letný DETSKÝ TÁBOR OZ PŠAV NA SLOVENSKU

zdroj: www.ozskolstva.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku organizuje pre deti svojich členov vo veku 8 – 14 rokov 4. letný detský tábor (4. LDT)v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby. Deti strávia vo Vysokých Tatrách zaujímavý program zameraný na spoznávanie prírody, športové, spoločenské a kultúrne aktivity.

Termín LDT je 10. júl – 16. júl 2022.

Cena tábora je 150 eur za dieťa (+ 60 eur dotácia OZ PŠaV – hradená z prostriedkov zväzu).

V prípade, že organizátor LDT disponuje voľnými miestami pre dieťa, ktorého rodičia nie sú členmi OZ PŠaV je cena za LDT 210 eur.

V cene nie je zahrnuté: poistenie (vrátane poistenia do hôr proti úrazu), odcudzeniu cudzej veci a zodpovednosti za spôsobenú škodu). Poistenie uhradí rodič účastníka, najneskôr 1 deň pred nástupom do LDT, pričom pri nástupe dieťaťa do LDT predloží fotokópiu dokladu.

Vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku s potvrdením členstva v OZ PŠaV je potrebné naskenovať a zaslať mailom najneskôr do 6. júna 2022 na adresu: rengi@ozpsav.sk. V prípade väčšieho počtu prihlásených detí ako umožňujú kapacitné možnosti rekreačného zariadenia bude rozhodujúci dátum doručenia prihlášky a členstvo aspoň jedného z rodičov v OZ PŠaV na Slovensku.

Nižšie nájdete podrobné pokyny k prihláške, platbe a programu.