Ostatné projektové aktivity

Lektori, garanti i spoluautori vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania so zameraním najmä na informačno-komunikačné technológie pre OZPŠaV (od r. 2010)

Iniciátori, tvorcovia (a v osobe Ivana Šóša aj vlastníci práv ©) databázy členov a komunikačného prostredia db.ozpsav.sk

Organizátor, spoluorganizátor konferencií a okrúhlych stolov:

Celoslovenská konferencia – 15. 3. 2013 – Slovenské školstvo v období krízy a systémových zmien 

Celoslovenská konferencia 3. – 4. 10. 2016 – Dôstojné pracovné podmienky a spoločenské postavenie zamestnancov školstva v krajinách V4 

okrúhleho stola 18. 5. 2018 – Rozvoj regionálneho školstva v kontexte legislat. zámerov MŠVVaŠ SR 

okrúhleho stola 24. 9. 2019 – Spoločenské postavenie špeciálneho školstva na Slovensku

okrúhleho stola 27. 11. – 28. 11. 2019 – Spolupráca Centier pre deti a rodiny a Reedukačných centier

Ivan Šóš – člen pracovného tímu európskeho projektu ETUCE ICT ESL – predčasný odchod zo škôl

Ivan Šóš – člen pracovného tímu európskeho projektu Unions4VET – kvalita odborného vzdelávania